Biennale sztuki VIA CARPATIA 2021

Already too much has happened
that was not supposed to happen.
What was to come about
has not.

Wisława Szymborska, translation: Joanna Trzeciak, from the poem Turn of the century

Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść, nie nadeszło.

Wisława Szymborska, fragment wiersza Schyłek wieku

Dear artists, participants of the 1st Via Carpatia Art Biennale 2021, we present the jury’s verdict below, congratulations to all
participants! We want to meet you, we want to show your works in the
next editions of the biennale. We invite you to the exhibition, so
that you can evaluate the works of your peers from the Via Carpatia
area.

The exhibition will open in the first half of 2022. We will provide
detailed information, as we will finally be sure when we open our
fantastic gallery to the public, of course we will send invitations to
the participants of the biennale.

Drodzy artyści, uczestnicy 1 Biennale Sztuki Via Carpatia 2021,
przedstawiamy poniżej werdykt jury, gratulujemy wszystkim
uczestnikom! Chcemy się z Wami spotkać, chcemy pokazać Wasze prace
w następnych edycjach biennale. Zapraszamy na wystawę, abyście sami
mogli ocenić prace Waszych rówieśników z obszaru Via Carpatia.

Wystawa zostanie otwarta w pierwszej połowie 2022 roku. Szczegółowe
informacje podamy, jak wreszcie będziemy pewni, kiedy otworzymy dla
publiczności naszą fantastyczną galerię, oczywiście uczestnikom
biennale wyślemy zaproszenia.

FAQ

A single artist or an entire artistic group can submit a work to the contest. Any applicant (in an entire group) must meet all of the criteria mentioned below: 

– must be an adult up to the age of 40 (born in 1981 and later),

– must be an art school graduate (minimum level: bachelor), or a member of registered national and international artist associations,

– must be associated with areas defined as a VIA carpatia AREA, i.e. countries such as: Lithuania, Serbia, Kosovo, North Macedonia; the selected regions of: Lithuania, Russia, Belarus, Poland, Ukraine, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Greece (please see the details on the map – attachment no. 2 to the terms and conditions); excluding the capital cities of these countries due to their international nature and easier access to artistic promotion. An applicant’s nationality does not matter.

When verifying that this criterion has been met, we check whether or not an Artist’s residence address provided in the APPLICATION FORM is located within the area indicated by us. The terms and conditions of the biennale indicates that the contest is addressed only to the artists of any nationality who were born, who live, or create and live, and feel, very attached to the regions defined as the VIA CARPATIA region, and who have been specified in attachment no. 2 to the terms and conditions (VIA CARPATIA_area).

Any works within the field of visual arts, this including digital and interdisciplinary works, can be submitted, e.g. those combining sound and object. A single artist/group may submit a maximum of 3 works, and each of the works can be completed by using a different technique.

A work does not have to be inspired by Wisława Szymborska’s words. However, the application form should include a justification of the relation of the submitted work and the words of Wisława Szymborska which are this year’s biennale’s motto (this should be kept short – a text of 160 characters maximum). (please see attachment no. 1 to the terms and conditions). 

The work which will receive a prize or a distinction becomes the property of the Organizer, and it will be returned to the Author. The work which receives the Grand Prix of the Biennale – PLN 15,000 (gross) – will become the property of the Organizer. In the case of non-statutory prizes, but only if the prize amounts to PLN 15,000 (gross) and more, the awarded work becomes the property of the founder of the award.

The prize in the amount of PLN 250 gross will be given to each Author of a work qualified for the 2nd stage of the contest upon delivery of the work to the Organizer within the statutory deadline (this being November 22nd, 2021). If an Author submits more works, they may receive the above-mentioned prize for each of the work which is qualified for the 2nd stage of the competition. This prize is support for the Artist in the costs which they have incurred to deliver their work to the exhibition, and thus, support in their participation in the contest.

The contest applications should only be made via the electronic application form, available in Polish and English.

You can submit any questions related to the contest to the following e-mail address: viacarpatia@imogaleria.pl, tel. +48-18-446-18-58.

The results of the 1st qualification stage will be published on 25.10.2021 on the Organizer’s website: https://imogaleria.pl, and these will be available at least until the day of the opening of the final exhibition, i.e. until 03.12.2021. The authors will also be notified via e-mail.

The winners will be announced publicly on December 3rd, 2021, during the opening ceremony of the post-contest exhibition.

W konkursie pracę może zgłosić pojedynczy artysta lub grupa artystyczna. Każdy zgłaszający się (w przypadku grupy każdy członek/członkini grupy) musi spełniać wszystkie poniżej podane kryteria: 

– być osobą pełnoletnią do 40 roku życia (urodzony w 1981 roku i później),

– być absolwentem wyższej szkoły artystycznej (minimum na poziomie licencjata) lub osobą zrzeszoną w zarejestrowanych narodowych i międzynarodowych związkach artystycznych,

– być związany z rejonami określonymi jako obszar VIA CARPATIA tj. kraje: Litwa, Serbia, Kosowo, Północna Macedonia; wybrane rejony: Litwy, Rosji, Białorusi, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji (szczegóły na mapie – załącznik nr 2 do regulaminu); wyłączając stolice tych krajów, ze względu na ich międzynarodowy charakter i ułatwiony dostęp do promocji artystycznej. Narodowość zgłaszającego się nie ma znaczenia.

Weryfikując spełnienie tego kryterium sprawdzamy, czy adres zamieszkania Artysty podany w KARCIE ZGŁOSZENIA znajduje się na wskazanym przez nas obszarze. Regulamin biennale wskazuje, że konkurs jest adresowany wyłącznie do tych artystów dowolnej narodowości, którzy urodzili się, mieszkają i tworzą lub mieszkają, tworzą i czują się bardzo związani z rejonami określonymi jako obszar VIA CARPATIA i szczegółowo wyznaczonymi w załączniku nr 2 do regulaminu (VIA CARPATIA_obszar).

Do konkursu można zgłosić wszelkie prace z zakresu sztuk wizualnych, także cyfrowe i interdyscyplinarne np. łączące dźwięk i obiekt. Jeden artysta/grupa może zgłosić maksymalnie 3 prace, a każda z nich może być zrealizowana inna techniką.

Praca nie musi być inspirowana słowami Wisławy Szymborskiej, ale w formularzu zgłoszeniowym należy uzasadnić związek pomiędzy zgłaszaną pracą a słowami Wisławy Szymborskiej będącymi mottem tegorocznego biennale (krótko – tekst maks. ze 160 znaków). (patrz zał. nr 1 do regulaminu). 

Praca, które uzyska nagrodę lub wyróżnienie nie staje się własnością Organizatora i zostanie zwrócona autorowi. Na własność Organizatora przechodzi praca, która uzyska Grand Prix Biennale – 15000 zł (brutto). W przypadku nagród pozaregulaminowych tylko w sytuacji, gdy nagroda wyniesie 15000 zł (brutto) i więcej, nagrodzona praca przechodzi na własność fundatora nagrody.

Nagroda w wysokości 250 zł brutto zostanie przyznana każdemu Autorowi pracy zakwalifikowanej do 2 etapu konkursu po dostarczeniu pracy do Organizatora w regulaminowym terminie (do 22 listopada 2021 r.). Jeśli Autor zgłosi więcej prac, to za każdą zakwalifikowaną do 2 etapu konkursu, może otrzymać wspomnianą wyżej nagrodę. Nagroda ta, to wsparcie dla Artysty w kosztach jakie poniósł w celu dostarczenia pracy na wystawę i tym samym wsparcie jego udziału w konkursie.

Zgłoszenia na konkurs należy dokonywać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w języku polskim i angielskim.

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować pod adres e-mail: viacarpatia@imogaleria.pl, tel. +48-18-446-18-58.

Wyniki 1 etapu kwalifikacji zostaną opublikowane w dniu 25.10.2021 roku na stronie internetowej Organizatora: imogaleria.pl i będą dostępne przynajmniej do dnia otwarcia wystawy finałowej, tj. do dnia 03.12.2021. Autorzy zostaną powiadomieni również drogą mejlową.

Publiczne ogłoszenia laureatów nastąpi 03 grudnia 2021, podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.

ACCOMPANYING EVENT |
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

HONOROWY PATRONAT | HONORARY PATRONAGE

Logo Fundacji Wisławy Szymborskiej

DOFINANSOWANIE | CO-FINANCED

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biennale Sztuki „Via Carpatia 2021”. Salon, przestrzeń dialogu i współpracy świata sztuki „Nowej Europy”


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-includes/class-wp-styles.php:214) in /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 574