REZYDENCJA ARTYSTYCZNA IMO

Na miesięczną rezydencję artystyczną w Starym Sączu zapraszamy szczególnie twórców, dla których kontekst otoczenia i relacje społeczne oraz oddziaływanie kulturowe miejsca stanowią impuls do kreatywnych działań. Zależy nam, aby miejsce rezydencji, w projektowanym programie artystycznym wnioskodawcy, było istotnym czynnikiem procesu twórczego. Programy, które w trakcie procesu twórczego uwzględnią inicjację dialogu z lokalną społecznością̨ czy współpracę z nią przy powstawaniu dzieła, są najbardziej oczekiwane.
W ramach pracy nad projektem przewidujemy konsultacje z kuratorem rezydencji artystycznych galerii IMO oraz z kuratorem galerii IMO, prezentację – w ramach otwartego spotkania dla publiczności – artysty i jego procesu twórczego podczas rezydencji.
W zależności od powstałego dzieła dążeniem Organizatora będzie jego upublicznienie w postaci prezentacji na wystawie lub trwalszej obecności w przestrzeni publicznej miasta lub regionu. Dokumentacja i efekty pobytu rezydencjonalnego zostaną umieszczone na stronach internetowych galerii IMO. 

We invite particularly artists, for whom the context of one’s surroundings and social relations as well as the cultural impact of a place provide an impulse for creative activities, to take part in the one-month art residency in Stary Sącz. We would like the location of the residency to feature in the applicant’s envisioned artistic programme as an important factor in their creative process. Programmes that include the initiation of a dialogue with the local community during the creative process or collaboration with it in the creation of a work are the most sought after.
As part of the work on the project, we plan to hold consultations with the curator of the art residencies run by the IMO gallery and the curator of the IMO gallery, alongside a presentation of the artist and their creative process during the residency – an event held within the framework of a meeting open to the public.
Depending on the work created, the Organiser’s goal will be to release it to the public in the form of an exhibition or a more permanent presence in the public space of the city or region. Documentation and the results of the residency will be posted on the IMO gallery website.

Ogłoszenie konkursu | Launch of the competition: 28.06.2021
Termin nadsyłania zgłoszeń | Deadline for submitting applications: 18.07.2021
Termin ogłoszenia wyników | Date of announcing the results: 26.07.2021
Czas trwania rezydencji | Duration of the residency: 16.08.2021-12.09.2021

Tina Zlatina jest bułgarską rzeźbiarką i twórczynią instalacji. Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Użytkowych w Sofii i posiada tytuł magistra rzeźby i sztuk pięknych Bułgarskiej Narodowej Akademii Sztuki.

Twórczość Tiny koncentruje się na znalezieniu najdoskonalszej trójwymiarowej formy, którą łączy z innymi przedmiotami, aby przekazać jasne komunikaty dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju, umysłu i świadomości, nierówności społecznej.

Tina woli tworzyć formy z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu, zwykle wykonane z drobiazgową precyzją, kruchością i stylem. Ma na swoim koncie prace w miniaturowych rozmiarach, a także duże projekty land art.

Tina Zlatina mieszka i pracuje w Sofii.

Tina Zlatina is a Bulgarian sculptor and installation artist. She graduated at High School of Applied Arts in Sofia and holds Master’s degree in Sculpture and Fine Arts from the Bulgarian National Academy of Art.

Tina’s work is focused on finding the most perfect three-dimensional form which she combines with other objects to convey clear messages about Environment and Sustainability, Mind and Consciousness, Social inequality.

Tina prefers to create forms from natural or recycled materials, usually made with meticulous precision, fragility and style. She has works in a miniature size as well as big land art projects.

Tina Zlatina lives and works in Sofia.

Projekt „Ada” | „Ada” Project by Tina Zlatina

Projekt „Ada” dedykowany jest słynnej polskiej śpiewaczce operowej Adzie Sari, jednej z czołowych sopranistek koloraturowych swojego pokolenia, która w pierwszej połowie XX wieku występowała w najlepszych teatrach operowych i salach koncertowych Europy i Ameryki
Południowej.

Tina Zlatina, Projekt Ada | Ada Project, 2021, fot. Anita Wójcik / Copyright © IMO Galeria 2021
Tina Zlatina, Projekt „Ada" | „Ada" Project, 2021, fot. Anita Wójcik / Copyright © IMO Galeria 2021

The project “Ada” is dedicated to the famous Polish opera singer Ada Sari, who was one of the leading coloratura sopranos of her generation and who performed at the best opera houses and concert halls in Europe and South America during the first half of the 20th century.

Tina Zlatina, Projekt „Ada" | „Ada" Project, 2021, fot. Anita Wójcik / Copyright © IMO Galeria 2021

Inspiracją projektu były listy i pocztówki, które Ada Sari wysyłała do swojej rodziny podczas tras koncertowych i występów na całym świecie. Projekt „Ada” jest subiektywnym, osobistym wrażeniem opartym na życiu Ady Sari, ujawnionym w jej listach. Pisała o swoich emocjach i
doświadczeniach z występów, ale dzieliła się także bardzo osobistymi historiami, takimi jak na przykład propozycja małżeństwa, którą otrzymała.
Projekt „Ada” jest wyobrażenie tego, jak mogło wyglądać życie Ady Sari – bycia artystką, bycia rozpoznawanym i oklaskiwanym, robienia tego, co się kocha, spędzania czasu sama ze sobą, przebywania z dala od rodziny i bliskich, dzieląc się swoimi uczuciami tylko poprzez listy.
W jednym z nich Ada Sari wyznała, jak bardzo kocha kwiaty i jak bardzo cieszy ją przyjmowanie kwiatów od publiczności.

The inspiration for this project came from the letters and postcards which Ada Sari sent to her family while touring and performing around the world. It is a subjective, personal impression based on Ada Sari’s life, revealed through her letters. She wrote about her emotions and experience from the performances, but she also shared very personal stories such as a marriage proposal she received, for example.
It is an imagination of what Ada Sari’s life might have been like – being an artist, being recognized and applauded, doing what she loved doing, but at the same time, having moments on her own, being away from her family and loved ones and sharing her feelings only through her letters.
In one of them, Ada Sari confessed how much she loved flowers and how much she enjoyed receiving flowers from the audience.

Tina Zlatina, Projekt „Ada" | „Ada" Project, 2021, fot. Anita Wójcik / Copyright © IMO Galeria 2021
Tina Zlatina, Projekt „Ada" | „Ada" Project, 2021, fot. Anita Wójcik / Copyright © IMO Galeria 2021
Tina Zlatina, Projekt „Ada" | „Ada" Project, 2021, fot. Anita Wójcik / Copyright © IMO Galeria 2021
Tina Zlatina, Projekt „Ada" | „Ada" Project, 2021, fot. Anita Wójcik / Copyright © IMO Galeria 2021

Instalacja performatywna „Ada” składa się z 369 kwiatów wykonanych z papieru listowego, czyli dokładnie takiej liczby, jak ilość listów Ady Sari, do których mamy dziś dostęp. W otoczeniu tych kwiatów słucham muzyki Ady Sari i udaję, że nią jestem. Ponieważ jestem artystką wizualną, a nie śpiewaczką operową, wyobrażanie sobie, że jestem kimś innym, oznacza dla mnie empatię i zrozumienie uczuć innych. Po prostu pozwalam sobie doświadczyć uczuć kogoś innego, bez względu na to, jak bardzo różni się ode mnie.

The performative installation „Ada” consists of 369 flowers, made of a letter paper, which are the exact number of letters to which we have access today. Surrounded by these flowers, I’m listening to Ada Sari’s music and pretending I were her. As I am a visual artist and not an opera singer, to imagine being someone else, means for me to be empathetic and understandable to others’ feelings. I simply let myself experience the feelings of someone else, no matter how different from me he or she is.

Oprócz listów Ada Sari wysłała wiele pocztówek z miejsc, w których występowała lub właśnie odwiedziła. Wszystkie adresowane były do Starego Sącza, gdzie przebywała jej rodzina i gdzie spędziła młodość. Wyobrażałam sobie, że Stary Sącz miał dla niej szczególne znaczenie, będąc nie tylko lokalizacją czy nazwą miasta, ale miejscem, w którym znajdowała się część jej serca.
Druga część projektu dotyczy znaczenia Starego Sącza dla Ady Sari i reprezentowana jest przez nazwę miasta, zaczerpniętą z jednej z pocztówek i napisaną przez nią odręcznie. Ten odręczny napis jest używany w trzech różnych mediach, aby podkreślić ideę – na interaktywnej mapie, w filmie i wydrukowanym na koszulce.
Interaktywna mapa przedstawia niektóre pocztówki z miejscowości, z których wysłała je Ada Sari w latach 1911-1925. W miejscu położenia Starego Sącza zamiast zdjęcia miasta widnieje odręczny napis Ady Sari o treści: „Stary Sącz”. 

Apart from the letters, Ada Sari sent many postcards from the locations at which she performed or just visited. They were all addressed to Stary Sącz where her family was and where she spent her youth. I imagined, Stary Sącz had a special meaning for her, being not just a place or a name of a town, but where part of her heart was.
The second part of the project is about the importance of Stary Sącz for Ada Sari and it is represented by the name of the town, taken from one of the postcards and handwritten by her. This handwritten text is used in three different media to highlight the idea – on an interactive map, in a video and printed on a T-shirt.
The map shows some of the postcards at the locations from which they were sent by Ada Sari between 1911 and 1925. At the location of Stary Sącz, instead of a picture of the town, there is the handwriting by Ada Sari.

Pocztówki / Sądecka Biblioteka Cyfrowa / Copyright © Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu

Ten sam odręcznie napisany tekst „Stary Sącz” prezentowany jest również jako bijące serce w krótkim filmie. Ponadto jest użyty w formie wydruku na standardowym T-shircie. Chodzi o to, że zwykle pamiątki są tworzone ze zdjęciami budynków lub pomników, ważnych dla danego
miejsca, ale w tym dziele pamiątka reprezentuje bardzo osobistą historię i to, jak ważne może być dla kogoś miejsce. Ma też znaczenie symboliczne – wydrukowana na koszulce nazwa miasta jest blisko serca.

The same handwritten text of Stary Sącz is also presented as a beating heart in a short video as well as printed on a standard T-shirt. The idea is that usually souvenirs are made with pictures of buildings or monuments, important for the place, but in this artwork, a souvenir
represents a very personal story and how important for someone a place can be. It also has a symbolic meaning – the name of the town is close to the heart.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-includes/class-wp-styles.php:214) in /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 574