REZYDENCJA ARTYSTYCZNA IMO

Na miesięczną rezydencję artystyczną w Starym Sączu zapraszamy szczególnie twórców, dla których kontekst otoczenia i relacje społeczne oraz oddziaływanie kulturowe miejsca stanowią impuls do kreatywnych działań. Zależy nam, aby miejsce rezydencji, w projektowanym programie artystycznym wnioskodawcy, było istotnym czynnikiem procesu twórczego. Programy, które w trakcie procesu twórczego uwzględnią inicjację dialogu z lokalną społecznością̨ czy współpracę z nią przy powstawaniu dzieła, są najbardziej oczekiwane.
W ramach pracy nad projektem przewidujemy konsultacje z kuratorem rezydencji artystycznych galerii IMO oraz z kuratorem galerii IMO, prezentację – w ramach otwartego spotkania dla publiczności – artysty i jego procesu twórczego podczas rezydencji.
W zależności od powstałego dzieła dążeniem Organizatora będzie jego upublicznienie w postaci prezentacji na wystawie lub trwalszej obecności w przestrzeni publicznej miasta lub regionu. Dokumentacja i efekty pobytu rezydencjonalnego zostaną umieszczone na stronach internetowych galerii IMO. 

We invite particularly artists, for whom the context of one’s surroundings and social relations as well as the cultural impact of a place provide an impulse for creative activities, to take part in the one-month art residency in Stary Sącz. We would like the location of the residency to feature in the applicant’s envisioned artistic programme as an important factor in their creative process. Programmes that include the initiation of a dialogue with the local community during the creative process or collaboration with it in the creation of a work are the most sought after.
As part of the work on the project, we plan to hold consultations with the curator of the art residencies run by the IMO gallery and the curator of the IMO gallery, alongside a presentation of the artist and their creative process during the residency – an event held within the framework of a meeting open to the public.
Depending on the work created, the Organiser’s goal will be to release it to the public in the form of an exhibition or a more permanent presence in the public space of the city or region. Documentation and the results of the residency will be posted on the IMO gallery website.

Ogłoszenie konkursu | Launch of the competition: 28.06.2021
Termin nadsyłania zgłoszeń | Deadline for submitting applications: 18.07.2021
Termin ogłoszenia wyników | Date of announcing the results: 26.07.2021
Czas trwania rezydencji | Duration of the residency: 16.08.2021-12.09.2021

Tina Zlatina jest bułgarską rzeźbiarką i twórczynią instalacji. Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Użytkowych w Sofii i posiada tytuł magistra rzeźby i sztuk pięknych Bułgarskiej Narodowej Akademii Sztuki.

Twórczość Tiny koncentruje się na znalezieniu najdoskonalszej trójwymiarowej formy, którą łączy z innymi przedmiotami, aby przekazać jasne komunikaty dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju, umysłu i świadomości, nierówności społecznej.

Tina woli tworzyć formy z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu, zwykle wykonane z drobiazgową precyzją, kruchością i stylem. Ma na swoim koncie prace w miniaturowych rozmiarach, a także duże projekty land art.

Tina Zlatina mieszka i pracuje w Sofii.

Tina Zlatina is a Bulgarian sculptor and installation artist. She graduated at High School of Applied Arts in Sofia and holds Master’s degree in Sculpture and Fine Arts from the Bulgarian National Academy of Art.

Tina’s work is focused on finding the most perfect three-dimensional form which she combines with other objects to convey clear messages about Environment and Sustainability, Mind and Consciousness, Social inequality.

Tina prefers to create forms from natural or recycled materials, usually made with meticulous precision, fragility and style. She has works in a miniature size as well as big land art projects.

Tina Zlatina lives and works in Sofia.

REGULAMIN | TERMS

Skip to content