Ogłoszenie wyników konkursu „Pandemia? Kryzys!”

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt plakatu PANDEMIA? KRYZYS! zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu | Galeria Sztuki Współczesnej IMO we współpracy ze Starosądecką Fundacją Kultury (Współorganizator).

Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszenie przyjęli wybitni znawcy sztuki plakatu: Krzysztof Dydo, Mariusz Knorowski, Wojciech Kwaśniewski i Małgorzata Kaczmarska.

UZASADNIENIE WERDYKTU JURY

Konkurs dotyczył kryzysu wywołanego przez pandemię. Oczekiwaliśmy odważnych prac komentujących sytuację sektora kultury i artystów, ale także każdego człowieka, w obliczu wprowadzonych ograniczeń oraz długotrwałej izolacji.  

Doceniamy ilość prac (1190), które wpłynęły na konkurs, nie tylko z Polski, ale z ponad dziesięciu krajów z różnych kontynentów. Problem, którego dotyczy konkurs jest ogólnoświatowy i ma charakter opresyjny, co odzwierciedlały zgłoszone prace. Jury konkursu z satysfakcją odnotowało fakt bardzo zróżnicowanego spojrzenia na pandemiczny pejzaż. Zwróciło uwagę na czytelność i siłę przekazu większości nadesłanych prac, lapidarność ujęcia i różnorodność użytych środków wyrazu, w tym prace z aktywnym wykorzystaniem typografii jako elementu kreacji artystycznej i anegdotycznej.

Większa część nagrodzonych prac w sposób formalnie syntetyczny i merytorycznie zwięzły puentuje i określa pandemiczną sytuację, jej konsekwencje i wpływ na różne aspekty życia: kulturę, edukację, konsekwencje ekonomiczne, wreszcie na kondycję psychiczną jednostki czy naderwanie więzi społecznych.

Należy podkreślić, że duża grupa plakatów, która nie znalazła się w ścisłym finale konkursu, reprezentowała wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Są to prace odpowiadające założeniom ideowym konkursu, odnosząc się do proponowanego zagadnienia w sposób wnikliwy, analityczny lub – co równie cenne – bazuje na tonie emocjonalnym. Prace te otrzymały rekomendację członków jury do prezentacji na wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej IMO w Starym Sączu. Za ostateczny wybór, zgodnie z regulaminem, odpowiedzialny jest organizator konkursu. Deklaruje, że wybrane do wystawy prace będą sukcesywnie upubliczniane w mediach społecznościowych galerii IMO (facebook, Instagram), a ich autorzy otrzymają zaproszenie drogą mejlową do udziału w wystawie w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od publikacji niniejszego werdyktu.

NAGRODY. Komisja Konkursowa dokonała wyboru następujących laureatów konkursu:

I nagroda: Łukasz Zwolan, Theatre before | Theatre after

II nagroda: Katarzyna Nachman, Prosimy o dokarmianie artystów

III nagroda: Marek Maciejczyk, Beznadzieja

WYRÓŻNIENIA. Komisja Konkursowa wskazała 7 wyróżnionych projektów, ich autorami są:

Kamil Barszczewski

Karolina Boruszewska

Marek Osman

Przemysław Paliwoda

Martyna Sarna-Wojdyła

Tomasz Stachura

Jakub Wójtowicz

GRATULUJEMY LAUREATOM, IM I POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY SUKCESÓW ARTYSTYCZNYCH!

Krzysztof Dydo, Mariusz Knorowski, Wojciech Kwaśniewski, Małgorzata Kaczmarska

The Verdict of the „PANDEMIC? CRISIS!” Poster Design Competition Contest organized by Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari (Ada Sari Culture and Art Centre) in Stary Sącz| Galeria Sztuki Współczesnej IMO (IMO Contemporary Art Gallery) in cooperation with the co-organizer, Starosądecka Fundacja Kultury (Stary Sącz Culture Foundation).

Prominent experts in the art of the poster were invited to participate in the work of the competition committee: Krzysztof Dydo, Mariusz Knorowski, Wojciech Kwaśniewski i Małgorzata Kaczmarska.

THE JURY’S VERDICT EXPLANATION

The subject of the Competition was the crisis caused by the pandemic. We expected bold graphic works that would comment on the cultural and artistic sector situation, but also, on the situation of all the individuals facing the reality of the restrictions which have been introduced and of the prolonged isolation.

We do appreciate the number of works submitted to the Competition (1190), not only from Poland but also from dozen or so other countries from different continents. The subject of the Competition is global in its nature and oppressive in its character, which was reflected in the works submitted. The Competition Jury was satisfied to note the very diverse view of the pandemic landscape. Also, it observed the clarity and the power of the message of most of the submitted works, the conciseness of the approach, and the diversity of the means of expression used, this including the works in which typography was used as an element of the artistic and anecdotal creation.

Most of the awarded works are formally synthetic and essentially concise in the way they point and define the pandemic situation with its implications and influence on different aspects of life: culture, education, economic repercussions, and finally, an individual’s mental condition and severing social ties.

It should be emphasized that a large number of the posters that didn’t make it to the strict finale of the Competition represented high substantive and artistic level. They are true to the ideological premises of the Competition, they refer to the proposed competition subject in a perceptive, analytical way and – what’s equally valuable – they are based on an emotional tone. These works were recommended by the Jury members to be presented at the Galeria Sztuki Współczesnej IMO (IMO Contemporary Art Gallery) exhibition in Stary Sącz. According to the Competition Statute, the Competition Organizer is responsible for the final decision. The Organizer declares that the works selected for the exhibition will be successively published through IMO Gallery’s social media (Facebook, Instagram), and their authors will receive invitations to participate in the exhibition by e-mail, within two months from the date of publishing this decision.

AWARDS. The Competition Committee chose the following winners of the Competition:

1st Prize: Łukasz Zwolan, „Theatre before | Theatre after”

2nd Prize: Katarzyna Nachman, „Please feed the artists”

3rd Prize: Marek Maciejczyk, „Hopelessness”

STAND OUT PARTICIPANTS. The Competition Committee chose 7 stand out graphic designs, and their authors are:

Kamil Barszczewski

Karolina Boruszewska

Marek Osman

Przemysław Paliwoda

Martyna Sarna-Wojdyła

Tomasz Stachura

Jakub Wójtowicz

OUR CONGRATULATIONS TO THE WINNERS! WE WISH THEM AND ALL THE OTHER PARTICIPANTS MANY ARTISTIC SUCCESSES!

Krzysztof Dydo, Mariusz Knorowski, Wojciech Kwaśniewski, Małgorzata Kaczmarska

NAGRODY

WYRÓŻNIENIA

JURY

KRZYSZTOF DYDO
MAŁGORZATA KACZMARSKA
MARIUSZ KNOROWSKI
WOJCIECH KWAŚNIEWSKI

PARTNERZY